Regulamin

Jaktorowski Charytatywny Rajd Rowerowy

1. ORGANIZATOR

Organizatorem Rajdu jest Stowarzyszenie PRZEŁAJ.

2. CHARAKTER ZAWODÓW

Jaktorowski Charytatywny Rajd Rowerowy (zwany dalej Rajd) ma charakter wyścigu po trasie wyznaczonej śladem GPS. Zawody polegają na przejechaniu rowerem całej trasy w ustalonym limicie czasowym.

3. TERMIN, MIEJSCE, HARMONOGRAM

Start rajdu nastąpi 6 kwietnia 2024 roku o godzinie 10:30. Zawodnicy zobowiązani są do przybycia na miejsce min. 30 minut przed startem w celu odebrania pakietów startowych.
Punkt startowy znajduję się w Międzyborowie, na obszarze Wydm Międzyborowskich, przy ul. Powstańców. 

4. TRASY

W trakcie rajdu przewidziana jest jedna trasa o długości około 30 km. Trasa nie jest oznaczona  w żaden sposób. Uczestnicy zobowiązani są do korzystania z urządzeń lub aplikacji umożliwiających śledzenie trasy. Trasa jest udostępniona w postaci pliku GPX oraz linku do aplikacji Strava i Komoot.

5. LIMITY

W trakcie trwaniu rajdu obowiązuje limit czasowy, wynoszący 5h od momentu startu rajdu.

6. WARUNKI UCZESTNICTWA

Aby wziąć Jaktorowskim Charytatywnym Rajdzie Rowerowym należy być w dobrej kondycji fizycznej.  

Formalne warunki uczestnictwa:

1. zaakceptowanie Regulaminu i rejestracja za pomocą formularza zgłoszeniowego,

2. ukończenie 16 lat najpóźniej w dniu startu,

3. zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia (i jednocześnie ukończyli 16 lat) zobowiązani są do przedstawienia karty rowerowej oraz pisemnej zgody prawnych opiekunów na udział w Rajdzie,

4. wniesienie opłaty startowej w wyznaczonych terminach (poprzez wpłatę na zbiórkę, bądź przy odbieraniu pakietu),

5. osobiste odebranie pakietu startowego przed startem rajdu,

6. podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia i starcie na własną odpowiedzialność,

7. podpisanie oświadczenia wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika,

8. podpisanie oświadczenia wyrażającego zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika.

9. stawienie się punktualnie na starcie z pełnym wyposażeniem obowiązkowym. 

7. ZASADY RYWALIZACJI

Uczestnicy pokonują całą trasę rowerem. Organizator rekomenduje rowery MTB, Gravel oraz Szosowe, ale nie jest to warunek konieczny.

Ze względu na charytatywny cel Rajdu Organizator dopuszcza udział zawodników na rowerach elektrycznych.

Fakt pokonania trasy przez każdego z zawodników może być weryfikowany poprzez wgląd do aplikacji lub urządzenia rejestrującego trasę.

Rajd odbywa się w otwartym ruchu drogowym. Każdy zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Obowiązuje bezwzględny zakaz śmiecenia, niszczenia roślinności oraz innych działań niosących szkodę przyrodzie.

 
8. BEZPIECZEŃSTWO, WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, a w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą rościć żadnych pretensji wobec Organizatorów. 

Przystępując do Zawodów każdy Uczestnik deklaruje, iż jego stan zdrowia pozwala na uczestniczenie w tego rodzaju aktywności fizycznej.
Uczestnicy zobowiązują się do zachowania szczególnej ostrożności na terenie bazy zawodów, w strefie startu i mety, przy przekraczaniu dróg asfaltowych i torów, podczas poruszania się drogami asfaltowymi oraz do bezwzględnego podporządkowania się oznaczeniom ostrzegawczym Organizatora i poleceniom Policji oraz służby porządkowej Organizatora.

Obowiązkowe wyposażenie zawodników:

 1. Ważny dowód osobisty lub paszport (dopuszczalne jest użycie aplikacji mObywatel);
 2. Naładowany telefon komórkowy, koniecznie wpisany numer alarmowy do Organizatora (+48 533 272 406);
 3. Wgrana aplikacja do monitorowania trasy (rekomendowane: Strava, Komoot);
 4. Kask rowerowy;
 5. Sprawne oświetlenie tył + przód gotowe do użycia w przepadku;
 6. Numer startowy otrzymany od organizatora.
 7. Rower spełniający wymogi techniczne oraz wyposażony zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2016.2022).

Rekomendowane dodatkowe wyposażenie:

 1. Pojemnik na wodę o pojemności min. 0,5 litra;
 2. Folia NRC;
 3. Bandaż elastyczny;
 4. Baton energetyczny;
 5. Zestaw naprawczy do roweru (dodatkowa dętka, odpowiednie klucze).

Brak któregokolwiek z elementów wyposażenia obowiązkowego podczas Zawodów może skutkować dyskwalifikacją. Oświetlenie powinno być włączone po zmroku oraz w warunkach ograniczonej widoczności.

9. REZYGNACJA, KONTUZJE

W przypadku ewentualnej chęci rezygnacji na trasie Zawodów, uczestnik może zrobić to w dowolnym momencie. O tym fakcie należy poinformować organizatora telefonicznie (533272406) bądź mailowo (kontakt@przelaj.cc)

Jeśli uczestnik wymaga interwencji służb medycznych lub ratunkowych, powinien w miarę możliwości powiadomić o tym Organizatora mailowo lub telefonicznie – dzwoniąc pod numer alarmowy.

Każdy uczestnik, widząc innego uczestnika, który potrzebuje pomocy, zobowiązany jest udzielić mu pomocy w możliwym wymiarze oraz powiadomić telefonicznie (numer alarmowy) Organizatora o miejscu zdarzenia, rodzaju kontuzji oraz numerze zawodnika.

 

10. OPŁATA STARTOWA

Uczestnicy opłacają opłatę startową w wysokości min. 20 zł.
Opłaty można dokonać poprzez wpłatę na zbiórkę pomagam.pl/wc3pgb lub na miejscu wydarzenia przy odbiorze numeru startowego.

Ze względu na charytatywny charakter wydarzenia, w przypadku rezygnacji ze startu, Organizator nie zwraca opłaty startowej.

 

11. OCHRONA WIZERUNKU, DANE OSOBOWE

Warunkiem uczestnictwa w Zawodach jest wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika w materiałach dot. Zawodów, tj. w szczególności relacjach z Zawodów oraz materiałach promocyjnych Rajdu.
Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), którym jest Stowarzyszenie Przełaj z siedzibą pod adresem gen. Klebeerga 44, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji Zawodów, w tym do publikacji danych uczestnika na listach startowych oraz listach z wynikami oraz przesłania rezultatu uczestnika na wskazany podczas rejestracji nr telefonu.

Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych osobowych i trwająca zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednak konieczne i niezbędne do uczestnictwa w Zawodach.

Dane uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji Zawodów i akcji z nią związanych, na podstawie odpowiednich umów powierzenia, w niezbędnym do tego zakresie.

Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Administrator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją Rajdu także we współpracy z innymi osobami, np. wolontariuszami, które to osoby realizują czynności związane z organizacją i przebiegiem Rajdu.

 

12. EWENTUALNE ZMIANY REGULAMINU Zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie Zawodów – przelaj.cc Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się ze zmianami.